Gedragscode

GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN DE DUTCH CLOUD COMMUNITY
Versie 1.0 gepubliceerd op 1 maart 2021.
Deze code beschrijft het beleid van Dutch Cloud Community (DCC) leden met betrekking tot hun gedrag als
dienstverlener naar hun relaties, mede-deelnemers, personeel en de maatschappij als geheel.

Algemeen

 1. Dutch Cloud Community leden voeren hun activiteiten uit op basis van integriteit, openheid en eerlijkheid met respect voor de belangen van afnemers, medewerkers, de branche en de maatschappij.
 2. Dutch Cloud Community leden zijn klantgericht, proactief en innovatief.
 3. Dutch Cloud Community leden erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van vertrouwen en zijn zich bewust van de betekenis van de betrouwbaarheid en veiligheid van hun dienstverlening voor de economie.
 4. Dutch Cloud Community leden erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het verantwoord omgaan met energiegebruik en emissie, en leveren daarom hun diensten vanuit datacenters die voldoen aan marktconforme eisen op het gebied van milieu en energie1.
 5. Dutch Cloud Community leden voeren beleid voor het op peil houden en continue verbeteren van de kennis en vaardigheden van hun medewerkers, door het onder andere faciliteren van opleidingen en certificeringen.
 6. Dutch Cloud Community leden dragen bij aan het borgen van kennis en ervaring op het vakgebied door het actief samenwerken met onderwijsinstellingen.
 7. Dutch Cloud Community deelnemers gaan respectvol om met elkaars redelijke belangen, zonder de onderlinge concurrentie te beperken.
 8. Leden zullen zich ervan onthouden uitlatingen te doen die afbreuk doen aan de reputatie van andere leden of de branche als geheel.
 9. Dutch Cloud Community leden maken hun deelname aan de stichting Dutch Cloud Community en hun conformiteit aan deze gedragscode kenbaar op hun website.

1 Een voorbeeld van een milieunorm is de ISO14001

Dienstverlening

 1. Dutch Cloud Community leden bieden uitsluitend diensten aan waartoe zij voldoende gekwalificeerd zijn.
 2. Dutch Cloud Community leden leveren hun diensten op basis van een degelijke Service Level Agreement (SLA) waarin definities en onderwerpen zijn opgenomen zoals genoemd in het Framework SLA van de Dutch Cloud Community.
 3. Dutch Cloud Community leden verplichten zich tot het hanteren van beleid voor het borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van hun dienstverlening, en het beveiligen van de aan hen toevertrouwde informatie tegen toegang
 4. Dutch Cloud Community leden garanderen dat diensten waarvoor de regels en bepalingen van EU privacy wetgeving van toepassing zijn, worden geleverd op basis van computing infrastructuur en opslag die is ondergebracht in datacenters die exclusief onder de jurisdictie van een lid van de EU vallen of onder het Privacy shield regime vallen.
 5. Dutch Cloud Community leden zijn 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor hun afnemers in het geval van storingen en calamiteiten.
 6. Dutch Cloud Community leden verplichten zich tot het implementeren en handhaven van de gedragscodes “Gedragscode Abusebestrijding” en “Responsible disclosure” en vermelden dit op hun site.
 7. Dutch Cloud Community leden verplichten zich tot het zorgvuldig naleven en omgaan met intellectuele eigendomsrechten waaronder het correct toepassen van licentie- en gebruiksvoorwaarden van hun toeleveranciers.
 8. Dutch Cloud Community leden werken ruimhartig mee aan afwikkeling van beëindiging door afnemers, zoals het opleveren van data of de migratie naar andere dienstverleners, mits betreffende afnemer aan haar contractuele verplichtingen heeft voldaan.
 9. Dutch Cloud Community leden bieden hun afnemers de mogelijkheid zich te beschermen tegen risico’s die de continuïteit bedreigen door het aanbieden van bijvoorbeeld escrow, uitwijk e.d.
 10. Dutch Cloud Community leden treffen voorzieningen ter bescherming van hun continuïteit tegen de eventuele gevolgen van claims, zoals het afsluiten van een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.
 11. Indien een Dutch Cloud Community leden wordt getroffen door een calamiteit welke leidt tot langdurige onderbreking van de dienstverlening aan haar klanten, zullen alle andere Dutch Cloud Community leden zich, op basis van hun eigen aanbod van diensten, inspannen om de dienstverlening aan betreffende klanten te herstellen.
 12. Bij geschillen kleiner dan 2500 euro zal een Dutch Cloud Community leden haar klanten de mogelijkheid bieden om het geschil middels de Geschillencommissie op te lossen. Het DCC lid committeert zich aan de uitslag van de commissie.

Overtredingen

 1. Indien de Dutch Cloud Community een (mogelijke) overtreding constateert of wordt gewezen op een (mogelijke) overtreding van deze gedragscode dan zal de Dutch Cloud Community de klacht onderzoeken. Indien de overtreding gegrond wordt verklaard zal het bestuur de betreffende deelnemer schriftelijk wijzen op de overtreding en deze in staat stellen dit binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 2. Indien de Dutch Cloud Community deelnemer geen gehoor geeft aan de oproep, zal het Dutch Cloud Community bestuur de bevoegdheid ontzeggen tot het voeren van het Dutch Cloud Community logo. Bij herhaalde overtredingen kan het Dutch Cloud Community bestuur de deelnemer schorsen zonder recht op restitutie.
De branche waar de Dutch Cloud Community actief is verandert snel. Deze Code of Conduct zal dan ook periodiek worden herzien.